Artikel 1. Toepasselijkheid 

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Lasermedical.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. 
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

 

Artikel 2. Overeenkomsten 
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Lasermedical.nl, dit kan zowel een fysieke als online bestelling zijn. Lasermedical.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet            wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

 

Artikel 3. Prijzen 

 1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s. Verzendkosten en eventuele rembourskosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 2. De verzendkosten van bestellingen bedragen EUR 6.95 binnen Nederland en voor België EURO 8.95. Voor verzendingen onder rembours geldt een toeslag van EUR 13,95. Deze prijzen zijn excl. BTW.
 3. Lasermedical.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 4. Prijzen op alle producten en diensten zijn onder voorbehoud. Laser medical heeft het recht prijzen te wijzigen en is niet verplicht hierover te informeren. Prijswijzigingen vinden eens per jaar plaats.

 

Artikel 4. Betalingen 

 1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf of contant bij aflevering. Betaling is mogelijk door:a) Verzending onder rembours. U besteld en betaald aan de bezorger bij aflevering.b) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met  PIN-betaling in de winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. 
 2. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (5) dagen na orderdatum door Lasermedical.nlte zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
 3. De klant geeft Lasermedical.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
 4. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Lasermedical.nl 

 

Artikel 5. Levering 

 1. Lasermedical.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.. Hiertoe is LaserMedical echter niet verplicht. 
 2. Lasermedical.nl is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal drie (3) weken na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
 3. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. 

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Lasermedical.nl verschuldigd is, heeft voldaan. 

 

Artikel 7. Klachten 

 1. Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling een mail sturen aan info@lasermedical.nl Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen 3 dagen zullen wij u dit melden. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. 
 2. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 5 (5) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.6 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. artikelen gedragen cq. gebruikt zijn, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 

 

Artikel 8. Annulering van uw Bestelling 

 1. Iedere bestelling(uitgesloten art.10) kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@lasermedical.nl Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert lasermedical.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, lasermedical.nl zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen. 
 2. De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. lasermedical.nl berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.
 3. Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres het product aan te melden via info@lasermedical.nl. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen drie (3) werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
 4. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door lasermedical.nl plaats.
 5. Indien u niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging de bestelling, of binnen drie (3) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. lasermedical.nl is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

  Uitsluiting. Enkele producten zijn uitgesloten van de zichttermijn of bedenktijd:
  Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is;
  Tijdsgebonden producten; 
  Producten die uniek voor u zijn gemaakt zijn; 
  Aankoop van apparatuur;
  Producten die zijn aangeschaft met een coupon, waardebon of voucher. 
  Alle cursussen

  Producten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet worden geruild of geretourneerd. Voor deze producten is geen (deel)restitutie mogelijk. 

 

Artikel 9. Annulering van uw cursus 

 1. Iedere cursus kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen achtenveertig (48) uur voor aanvang van de cursus, worden geannuleerd of verplaatst naar een andere datum. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@lasermedical.nl Uw cursus annulering/verplaatsing zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde cursus reeds heeft voldaan, restitueert lasermedical.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Lasermedical.nl zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen. 
 2. Voor cursussen die niet tijdig (48 uur van tevoren) worden afgezegd/verplaatst brengen wij 100% van de kosten in rekening. 
 3. Indien er alvorens aanvang van de cursus, cursusmaterialen zijn ontvangen is annulering niet meer mogelijk.
 4. KNMI weersverwachtingen:
  -Code rood
  Wanneer het KNMI voor een willekeurig gebied in Nederland code rood afgeeft voor een betreffende cursusdag, verplaatsen we de cursus. Je bent in dat geval geen kosten verschuldigd.
  -Code geel en/of oranje
  Wanneer het KNMI voor een willekeurig gebied code geel en/of oranje afgeeft voor een betreffende cursusdag, gaat de cursus door. Reis je niet af naar de locatie dan geldt het reguliere annuleringsbeleid.

 

Artikel 10. Bestellingen/communicatie 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en lasermedical.nl, dan wel tussen lasermedical.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en lasermedical.nl, is lasermedical.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van lasermedical.nl. 

 

Artikel 11. Overmacht
lasermedical.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat lasermedical.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen lasermedical.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

 

Artikel 13. Kortingen en Waardebonnen 

 1. lasermedical.nl Waardebonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden op en via de website lasermedical.nl 
 2. De korting wordt gegeven op het totaalbedrag van de bestelde producten exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten of andere bijkomende kosten. 
 3. Waardebonnen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en / of (sponsor)aanbiedingen.
 4. Per bestelling kan slechts 1 Waardebon worden ingewisseld 

 

Artikel 14. Garantie voorwaarden 

 1. De garantieperiode bedraagt voor alle apparatuur één jaar volledige fabrieks/montage garantie + één jaar onvolledige garantie, dit houd in dat bij reparatie u alleen voor het desbetreffende onderdeel betaald en niet voor de montage/werk uren van de monteur met ingang van de aankoopdatum. 
 2. Tijdens de garantieperiode neemt lasermedical de kosten voor reparatie of vervanging van defecte onderdelen voor zijn rekening. 
 3. Defecte producten of onderdelen waarvoor vervangende producten of vervangingsonderdelen door lasermedical aan de koper zijn geleverd, komen ter beschikking van en worden eigendom van lasermedical. 
 4. lasermedical er na herhaaldelijke inspanningen niet in slaagt om het product in goede werkende staat te herstellen, dan is lasermedical gerechtigd om het product te vervangen door een identiek of functioneel gelijkwaardig product. 
 5.  Deze Garantie voorziet niet in andere verhaalsmogelijkheden of rechtsmiddelen voor de koper dan in dit document vermeld. De Garantie omvat bijvoorbeeld geen vergoeding van incidentele schade, gevolgschade of enige andere vormen van schade of verlies.  

Niet onder deze garantie vallen: 

 • Producten of onderdelen met een beperkte gebruiksduur of die als verbruiksartikel kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld contact gel, gedemineraliseerd water, membranen. 
 • Defecten voortvloeiend uit het door de gebruiker in strijd handelen met de voorschriften in de gebruiksaanwijzing of technische en/of veiligheidsnormen. 
 • Defecten voortvloeiend uit ongelukken, brand, onachtzaamheid, verkeerd gebruik, slijtage, verkeerde installatie, het terechtkomen van vloeistoffen of andere vreemde stoffen in plaatsen van in het product zoals electriciteitsbronnen, printplaten, electromotoren,pompen bijv. door het vervoer van apparatuur met een volle waterreservoir en/of het niet tijdig legen van het cryolipolyse filter of defecten die zich voordoen tijdens het transport naar of van de koper
 • Defecten veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires van een ander merk dan lasermedical of veroorzaakt door het aanpassen, repareren of demonteren van het product door een persoon die niet door lasermedical is geautoriseerd om dergelijke handelingen te verrichten.
 • Indien de garantie sticker(s) verbroken is/zijn.
 • Indien er geen onderhoud is verricht (door uitsluitend lasermedical binnen de gestelde termijn. De gestelde termijn bedraagt voor alle door lasermedical geleverde apparatuur: minimaal eenmaal per 12 maanden.
 • Indien er niet tijdig water filters zijn vervangen of overige filters
 • Indien de flits/laser lamp en-of handstuk niet is vervangen binnen de gestelde maximaal aantal flitsen of termijn:
  -IPL-SHR apparaat type L1 pro / 550.000 flitsen of twee jaar
  -Nd YAG laser type Y1 pro / 1 miljoen of drie jaar(handstuk vervangen)
  -Diode ICE laser type D1 platina 808nm en 3w / 10.000.000 of 5 jaar (handstuk vervangen)
  -Diode ICE laser  type pro 3w en quattrowave / 20.000.000 of 10 jaar (handstuk vervangen)
 1. Raadpleeg in het onwaarschijnlijke geval dat uw product defect raakt de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Meent u dat uw product defect is, neem dan direct contact op met de geautoriseerde leverancier die u het product heeft verkocht of met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. U dient deze koopovereenkomst alsmede uw aankoopbewijs met aankoopdatum te kunnen overleggen.
 2. Indien apparatuur defect raakt binnen (of buiten) de genoemde garantieperiode dient koper zelf zorg te dragen voor transport van het apparaat naar de vestiging van lasermedical, tevens is dit op eigen risico van koper. Dit is ook van toepassing indien apparatuur eerder is afgeleverd op het vestingingsadres van koper. 
 3. Deze garantie geldt enkel voor producten die werden aangeschaft en uitsluitend werden gebruikt in de Europese Unie en Zwitserland. Als het product niet door lasermedical op de markt werd gebracht in het land waar het werd gebruikt, kan het voor het uitvoeren van reparaties op grond van de garantie nodig zijn om reserveonderdelen te verkrijgen uit een land waar het product oorspronkelijk op de markt werd gebracht dan wel om de reparatie te laten uitvoeren in een land waar het product oorspronkelijk op de markt werd gebracht. In beide gevallen dient de koper deze koopovereenkomst alsmede zijn aankoopbewijs met aankoopdatum te kunnen overleggen. Eventueel transport, zowel van het product als van eventuele reserveonderdelen, komt voor rekening en risico van de koper en kan tot vertraging in het reparatieproces leiden. 
   
 4. lasermedical is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. 
 5. lasermedical biedt geen enkele resultaat garantie op behandelingen uitgevoerd met apparatuur dat is aangeschaft bij lasermedical 
 6. lasermedical aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geen enkel geval voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

  

Vragen, klachten en opmerkingen 

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op. 

  

  

E-mail: info@lasermecial.nl
contact: 023-5748348 - Whatsapp: 0613422101 
 
Handelsnaam: Laser Medical B.V.
Plaats: Nieuw-Vennep
Adres: Haverstraat 35
Postcode: 2153GB
 
KVK-nummer: 86012193
BTW-nummer: NL863831394B01

IBAN/SEPA Nummer: NL95RABO0309699363 
BIC Nummer: RABONL2U 
Banknaam: Rabobank 

Alle rechten voorbehouden.